۱۰ مهارت برتر در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰

In 2020                                                                                   In 2015

1. Complex Problem Solving                                 1. Complex Problem Solving                         

          2. Critical Thinking                                              2.Coordinating with Others

          3.Creativity                                                        3.People Management

          4. People Management                                       4. Critical Thinking      

          5. Coordinating with Others                                 5.Negotiation

          6.Emotional Intelligence                                      6.Quality Control

          7. Judgment  and Decision Making                        7. Service Orientation

          8.Service Orientation                                          8. Judgment  and Decision Making   

          9. Negotiation                                                   9.Active Listening

          10.Cognitive Flexibility                                        10. Creativit

 

مهارتهای آینده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.